Όροι Χρήσης

Στους παρόντες όρους και κανονισμούς:

"Τράπεζα" σημαίνει την AstroBank Public Company Limited​​, τις θυγατρικές της εταιρείες, τους διαδόχους και/ή αποδέκτες της.

"Λογαριασμός" σημαίνει τους λογαριασμούς που κατέχονται στην Τράπεζα και/ή που θα κατέχονται στην Τράπεζα στο όνομα του Κάτοχου Λογαριασμού οι οποίοι μετά από αίτηση και/ή ειδοποίηση από τον Κάτοχο Λογαριασμού στην Τράπεζα από καιρό σε καιρό, θα έχει πρόσβαση μέσω του διεθνούς διαδικτύου  γνωστό ως "Διαδίκτυο" και/ή μέσω τηλεφωνικών γραμμών και/ή ραδιοφωνικών σημάτων και/ή τηλεοπτικών σημάτων και/ή μέσω ηλεκτρονικών και/ή άλλων συνδέσεων όπως θα καθορίζει ή θα διαθέτει ή Τράπεζα στους πελάτες της από καιρό σε καιρό, με την υπηρεσία Web Banking της Τράπεζας για οποιοδήποτε λογαριασμό για τον οποίο η υπηρεσία   Web Banking της Τράπεζας είναι διαθέσιμη.


 'Συναλλαγές' σημαίνει τις χρηματοοικονομικές και/ή τραπεζικές και/ή άλλες συναλλαγές Online όσο και Offline  τις οποίες ο Χρήστης μπορεί να εκτελέσει μέσω της υπηρεσίας Web Banking όπως καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό.

 

"Κωδικός Εισόδου" (Username) σημαίνει τον αριθμό αναγνώρισης τον οποίο προμηθεύει / εκδίδει η Τράπεζα στον Χρήστη, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη μαζί με το ΡΙΝ για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Web Banking και/ή μαζί με το ExtraPIN να εκτελεί διαφόρων ειδών Συναλλαγές ή υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας Web Banking. Διευκρινίζεται ότι ο Κωδικός Εισόδου (Username) δύναται, αν η Τράπεζα το καθορίσει, να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη για πρόσβαση και/ή εκτέλεση Συναλλαγών για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από την Τράπεζα δια οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών και/ή τηλεφωνικών και/ή ραδιοφωνικών και/ή τηλεοπτικών μέσων και/ή μηχανημάτων. Διευκρινίζεται περεταίρω ότι σε περίπτωση που ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης είναι ή πρόκειται να γίνει πελάτης της Τράπεζας και έχει κάνει αίτηση/θα κάνει αίτηση και του έχει/θα παραχωρηθεί πρόσβαση  στο λογαριασμό του Πελάτη μέσω της υπηρεσίας Web Banking, ο Κωδικός Εισόδου  που θα εκδοθεί από την Τράπεζα στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη για πρόσβαση στο λογαριασμό του Πελάτη θα είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει/θα εκδοθεί στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη για πρόσβαση στο δικό του λογαριασμό.

 

"Πελάτης" σημαίνει το/α πρόσωπο το οποίο έχει  υπογράψει αυτή την αίτηση η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα για χρήση, από τον Χρήστη, των υπηρεσιών που προσφέρονται από την υπηρεσία  Web Banking από καιρό σε καιρό.


"Χρήστη" σημαίνει τον Πελάτη και/ή τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη.


"Εξουσιοδοτημένος Χρήστης" σημαίνει το/α πρόσωπο/α εξουσιοδοτημένο/α από τον Πελάτη να χρησιμοποιεί/ούν οποιεσδήποτε από την υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την υπηρεσία Web Banking.


"Kωδικός Ασφαλείας (Password)" σημαίνει το μυστικό Προσωπικό Αριθμό Ταυτοποίησης ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Web Banking και/ή μέσω του Phone Banking και/ή μέσω του Mobile Banking  αναλόγαμε την  περίπτωση.

 

"ExtraPIN " σημαίνει τον προαιρετικό, μίας χρήσης 6-ψήφιο κωδικό ασφαλείας, τον οποίο έχει εκδώσει η Τράπεζα στο Χρήστη μαζί με τoν Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Κωδικός Ασφαλείας (Password) για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Web Banking και/ή μέσω του Phone Banking και/ή μέσω του Mobile Banking ανάλογαμε την περίπτωση και για να χρησιμοποιεί όλες τις προηγμένες υπηρεσίες που απαιτούν επιπρόσθετη ασφάλεια. Αυτός ο μίας χρήσης κωδικός μπορεί να εκδοθεί είτε από τη Συσκευή Παραγωγής Κωδικών (extra PIN Generator) ή να αποσταλεί ως μήνυμα SMS  σε ενδεικνυόμενο αριθμό κινητού τηλεφώνου κατόπιν εντολής του Πελάτη.  

 

"Συσκευή Παραγωγής Κωδικών (extra PIN Generator)" σημαίνει την προαιρετική συσκευή που δίδεται στον Χρήση έναντι αμοιβής, όπως αυτή θα καθορίζεται από καιρού εις καιρόν, με σκοπό να χρησιμοποιεί όλες τις προηγμένες υπηρεσίες της υπηρεσίας  Web Banking και/ή μέσω του Phone Banking και/ή μέσω του Mobile Banking ανανάλογα με την περίπτωση που απαιτούν επιπρόσθετη ασφάλεια.

 

"Διαδίκτυο" σημαίνει το διεθνές δίκτυο πληροφοριών.


"Ηλεκτρονικός Υπολογιστής" σημαίνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη τον οποίο χρησιμοποιεί για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Web  Banking μέσω του Διαδικτύου, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής σύνδεσης, όπως θα καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό.


"Υπηρεσία AstroBank online"  σημαίνει την υπηρεσία που παρέχεται ή θα παρέχεται από καιρό σε καιρό, από την Τράπεζα στο Χρήστη μέσω των καναλιών Web Banking και/ή  Phone Banking και/ή  Mobile Banking  ανάλογα με την περίπτωση, για την εκτέλεση οικονομικών και/ή τραπεζικών και άλλων Συναλλαγών και/ή εντολών και/ή υπολογιστών και/ή τηλεφώνων και/ή άλλων απαραίτητων εξοπλισμών μέσω του Διαδικτύου  και/ή κινητού τηλεφώνου ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών συνδέσεων, και/ή τηλεφώνου και/ή ραδίου και/ή τηλεοπτικών σημάτων μέσω των οποίων δίδεται ή μπορεί να δοθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπως θα καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό και μπορεί να περιλαμβάνει χωρίς επηρεασμό στην γενικότητα των πιο πάνω μεταφορά χρημάτων προς και από λογαριασμό του ιδίου ή τρίτου μέρους  με την AstroBank Limited και/ή μεταφορά χρημάτων από τοπικό ή διεθνή λογαριασμό και/ή ηλεκτρονικές μεταφορές αρχείων/μητρώων και/ή τις πληρωμές γραμματίων και/ή εντολών για βιβλιάριο επιταγών και/ή αποδείξεων καταθέσεων και κατάσταση λογαριασμού και/ή την παροχή πληροφοριών επί των τιμών συναλλαγμάτων και/ή το άνοιγμα Διαρκών Εντολών και/ή πληροφορίες καρτών και/ή την ανάκληση πληρωμής επιταγών και/ή πληροφορίες σχετικά με συμβόλαια ενοικιαγοράς και/ή πληροφορίες σε σχέση με υπηρεσίες και/ή διευκολύνσεις που παρέχονται από την Τράπεζα και/ή αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμών και/ή την έκδοση προσωρινών αριθμών καρτών (μη-πλαστικές κάρτες) και/ή αιτήσεις για παροχή διευκολύνσεων από την Τράπεζα.

 

"Web Banking" σημαίνει το κανάλι μέσω του οποίου ο Χρήστης έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας προσωπικό υπολογιστή με πλοηγητή (browser) και διασύνδεση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

"Phone Banking" σημαίνει το κανάλι μέσω του οποίου ο Χρήστης έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας τηλεφωνική συσκευή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

"Mobile Banking" σημαίνει το κανάλι μέσω του οποίου ο Χρήστης έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας συσκευή κινητής τηλεφωνίας  με πλοηγητή (browser),  διασύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιώντας τον ίδιο Κωδικό Εισόδου και Κωδικό Ασφαλείας (Password) που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο Web Banking.  Το κανάλι Mobile Banking τίθεται αυτόματα διαθέσιμο στο Χρήστη κατά την εγγραφή αυτού στο Web Banking.    

 

"Οδηγίες / Εντολές" σημαίνει τις οδηγίες που δίδονται από τον Χρήστη στην Τράπεζα.

 

 "Ενδεικνυόμενος αριθμός κινητού τηλεφώνου" σημαίνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει υποδείξει ο Χρήστης  και ενημερώσει την Τράπεζα ως ο αποδέκτης μέσω μηνύματος SMS του ΕxtraPIN.

 

"Μεταφορές Κεφαλαίων μέσω αρχείου" σημαίνει την μεταφορά κεφαλαίων μέσω ηλεκτρονικού αρχείου προσυμφωνημένης δομής, και που συμπεριλαμβάνει πολλαπλές οδηγίες μεταφοράς κεφαλαίων τις οποίες ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης που έχει ανάλογα εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, αποστέλλει στην Τράπεζα μέσω του Web Banking. 

 

"SMS" σημαίνει υπηρεσία σύντομου μηνύματος.

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.         Η Τράπεζα προσφέρει στον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίαςγια διεκπεραίωση τραπεζικών Συναλλαγών και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση. Το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας υπόκειται στους παρόντες  όρους  και κανονισμούς  (με βάση και σύμφωνα με το Νόμο) και τέτοιων άλλων όρων και κανονισμών που η Τράπεζα από καιρό σε καιρό θα υιοθετήσει και ειδοποιήσει τον Πελάτη ή/και Χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο η Τράπεζα θεωρήσει κατάλληλο.

2.         Η υπηρεσία αποτελείται από ένα αλληλοεπιδρώμενο σύστημα που επιτρέπει στον Χρήστη να λαμβάνει πληροφορίες, να μεταδίδει οδηγίες και αιτήσεις και να εκτελεί τραπεζικές Συναλλαγές από απόσταση 24 ώρες την ημέρα, με τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών μεθόδων και συστημάτων, ενδεικτικά όπως το Διαδίκτυο, συστήματα σταθερής τηλεφωνικής επικοινωνίας, συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι  η υπηρεσία είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη υπηρεσία που υπόκειται σε μεταβολές  και προσθήκες, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε οποιαδήποτε σημερινή τεχνολογία και ότι στο βαθμό αυτό η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει περιοδικά τις πληροφορίες και τις παραμέτρους της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τον αριθμό και το είδος των Συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί, τα στοιχεία  του εξοπλισμού του Χρήστη, τις μεθόδους και τα συστήματα αναγνώρισης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας του Χρήστη κτλ.

3.    Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, κάθε έντυπο ή ειδοποίηση που θα συμπληρώνεται ή δίδεται εκ μέρους του (περιλαμβανομένης της αίτησης για συνδρομή στην υπηρεσία) θα υπογράφονται από το άτομο ή άτομα που καθορίζονται σε σχετική απόφαση (resolution) της εταιρείας ή νομικού προσώπου και αντίγραφο της εν λόγω απόφασης θα παραδίδεται στην Τράπεζα ταυτόχρονα με την υπογραφή της αίτησης για συνδρομή στην υπηρεσία.  To εν λόγω άτομο ή άτομα θα δικαιούνται να παραλάβουν τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Κωδικό Ασφαλείας (Password) από την Τράπεζα και να τα χρησιμοποιούν για να εξασφαλίζουν πρόσβαση στην υπηρεσία .

4.         Ο Πελάτης και/ή Χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο Χρήστης αποδέχεται και συμμορφώνεται πλήρως με τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το Νόμο, ο Χρήστης θα συμμορφώνεται με όλες τις Εντολές  και/ή Οδηγίες και/ή κανονισμούς που εκδίδονται από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό για τη λειτουργία της υπηρεσίας .

5.         Κατόπιν εγγραφής του Χρήστη στην υπηρεσία  και αφού η Τράπεζα έχει ενεργοποιήσει το σύστημα πρόσβασης στις αυτόματες Συναλλαγές, οι Χρήστες θα λαμβάνουν από την Τράπεζα τον Κωδικό Εισόδου (Username) του Χρήστη και τον  Kωδικό Ασφαλείας (Password) αφού επισκεφθεί προσωπικώς την Τράπεζα ή σε περίπτωση που η διεύθυνση του Χρήστη είναι εκτός Κύπρου με ταχυμεταφορέα (courier).  Ο Κωδικός Ασφαλείας (Ρassword) μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα γράμματα και αριθμούς ανάλογα με τη μέθοδο και πρόσβαση που εφαρμόζεται από την Τράπεζα κάθε φορά. Κάθε φορά που ο Χρήστης χρησιμοποιεί την υπηρεσία και επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες αναφορικά με τους λογαριασμούς του Πελάτη/Χρήστη ή να διεξάγει Συναλλαγές χρησιμοποιώντας την υπηρεσία , ο Χρήστης, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του με την υπηρεσία , πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Ασφαλείας (Password) του ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου που απαιτείται από το σύστημα. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του Κωδικού Ασφαλείας (Password) στην υπηρεσία είναι για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη προς την Τράπεζα και αποτελεί στοιχείο ότι ο συγκεκριμένος Χρήστης έχει κάνει χρήση της  υπηρεσίας  και ότι η ηλεκτρονική εντολή έχει σταλεί από το συγκεκριμένο Χρήστη και ότι ο αποστολέας της πληροφορίας είναι ο συγκεκριμένος Χρήστης. Η απόδειξη της ηλεκτρονικής Εντολής και της καταγραφής του από το σύστημα του υπολογιστή της Τράπεζας αποτελεί ολοκληρωμένο στοιχείο ότι έχει γίνει η Εντολή.

6.         Η Τράπεζα δεν έχει άλλη πρόσβαση στον Κωδικό Εισόδου (Username) του Χρήστη εκτός από την αυστηρώς κωδικοποιημένη μορφή και δε θα την αποκαλύπτει σε κανένα άλλο εκτός από το Χρήστη και ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον Κωδικό Ασφαλείας (Password) του [(από τη στιγμή που η Τράπεζα τον προμηθεύει με τον αρχικό Κωδικό Ασφαλείας (Password)] με άλλο Κωδικό Ασφαλείας (Password) της επιλογής του, μέσω της ειδικής διαδικασίας που παρέχεται από την υπηρεσία WinBank. Η συχνή αλλαγή του Κωδικού Ασφαλείας  (Password) είναι ένα βασικό και αναγκαίο μέτρο ασφαλείας, η εφαρμογή του οποίου πρέπει να ακολουθείται τακτικά και άμεσα από τον Χρήστη. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ακυρώνει ανά πάσα στιγμή τους υπάρχων Κωδικούς Ασφαλείας (Password) και να υιοθετεί και/ή εφαρμόζει, από καιρό σε καιρό, οποιουσδήποτε επιπρόσθετους Κωδικούς Ασφαλείας (Password) και/ή άλλα μέτρα ασφαλείας ή διαδικασίες και θα ενημερώνει τον Πελάτη για αυτά γραπτώς.

7.         Ο Πελάτης ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να αποδέχεται οποιεσδήποτε Οδηγίες  από το Χρήστη, μέσω της υπηρείας με τη χρήση του Κωδικού Ασφαλείας  (Password) ή τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων διαδικασιών ασφαλείας  που η Τράπεζα μπορεί να εφαρμόσει από καιρό σε καιρό και για τις οποίες θα ενημερώσει τον Πελάτη γραπτώς και τέτοιες οδηγίες θα εφαρμόζονται μόνο για Συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας. Ο Πελάτης δηλώνει, αποδέχεται και εγγυάται ότι θα φέρει πλήρως την  ευθύνη για την εξασφάλιση της πλήρους και αυστηρής συμμόρφωσης των παρόντων Όρων και Κανονισμών από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες.

8.         Η Τράπεζα θα έχει απόλυτο δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει την παρούσα αίτηση για εγγραφή στην υπηρεσία  .

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

9.         Ο Χρήστης δηλώνει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες δοθούν στην Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων αλλά περιοριστικά, σε προσωπικές πληροφορίες είναι ορθές  και δε μπορεί να ακυρώσει ή να μεταβάλει Οδηγίες που δόθηκαν αν έχει καθορίσει  το ποσό που σχετίζονται οι Οδηγίες αυτές. Η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε δικαιολογημένη προσπάθεια να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών που έχει πάρει από τον Χρήστη μέσω της υπηρεσίας, εκτός ως προνοείται από το Νόμο, η Τράπεζα δε θα ευθύνεται για την ορθότητα τέτοιων πληροφοριών ή για την απώλεια, είτε άμεση είτε έμμεση, του Χρήστη ή τρίτου ατόμου σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες είναι ανακριβής.

10.       Η Τράπεζα μπορεί, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει από τον Χρήστη να διακόψει τη χρήση του Κωδικού Ασφαλείας (Password) και η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των προθέσεων της, να μην επιτρέπει τη χρήση και/ή την πρόσβαση στην υπηρεσία με τη χρήση του Κωδικού Ασφαλείας (Password) νοούμενου ότι αυτό το δικαίωμα δε θα ασκηθεί αλόγιστα. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω νοείται ότι η Τράπεζα θα ενεργήσει εύλογα στο να μην επιτρέψει τη χρήση  και πρόσβαση στην υπηρεσία με τη χρήση του Κωδικού Ασφαλείας (Password) σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την απόλυτη κρίση της αποσκοπεί στην προστασία του Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλου πελάτη.

11.       Η Τράπεζα, σύμφωνα με οποιεσδήποτε πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκτείνει ή να περιορίσει το όριο των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας κατά την απόλυτη της κρίση να αποφασίσει τις ώρες και μέρες κατά τις οποίες η υπηρεσία ή ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμες. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά σε αυτά που αναφέρονται στον όρο 11 πιο κάτω, να αναβάλλει τη λειτουργία της υπηρεσίας δίδοντας 7 ημέρες ειδοποίηση στον Χρήστη όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η Τράπεζα μπορεί να δώσει ειδοποίηση στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη σχετικά με τα πιο πάνω με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο.

12.       Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρει, περιορίσει ή να μεταβάλει τις ικανότητες του Πελάτη και/ή Χρήστη και/ή Εξουσιοδοτημένου Χρήστη να χρησιμοποιεί την υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος της και εκτός εάν τέτοια απόσυρση, περιορισμός ή μεταβολή έχει γίνει για λόγους ασφαλείας ( που σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα μπορεί να τις εφαρμόσει αμέσως), η Τράπεζα θα δίνει 30 ημερών ειδοποίηση στον Πελάτη με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο. Ο Χρήστης μπορεί να περιορίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την υπηρεσία σχετικά με οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη, με το να δώσει γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα νοούμενου ότι  η παραλαβή τέτοιων οδηγιών έχει επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα.

13.       Ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να προβεί στην εκτέλεση τον Εντολών που μεταβιβάστηκαν μέσα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας νοούμενου ότι η μεταβίβαση τέτοιων Εντολών έχει επιβεβαιωθεί με τη χρήση του Κωδικού Ασφαλείας (Password) του Χρήστη χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε μέτρα για να εξασφαλίσει την γνησιότητα των Εντολών. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση του Κωδικού Ασφαλείας (Password) του Χρήστη θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την υπογραφή του. Εκτός όπως  προνοείται από το Νόμο, η Τράπεζα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη της κρίση, μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει ή να εκτελέσει οποιεσδήποτε Οδηγίες και/η παραχωρήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες στο Χρήστη νοούμενου ότι τέτοιο δικαίωμα δε θα ασκηθεί αλόγιστα.

14.       Η Τράπεζα δε θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη προς τον Χρήστη ή σε τρίτο μέρος σχετιζόμενο με οποιοδήποτε τρόπο με τον Χρήστη για οποιαδήποτε ζημιά (άμεση ή έμμεση) λόγω γεγονότος που αποτελεί ανωτέρα βία (force majeure) και καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την  πλήρης ή μερική εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Τράπεζας. Συμφωνείται ότι ο όρος ανωτέρα βία (force majeure) θα περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες ή γεγονότα εκτός του ελέγχου ή επιρροής της Τράπεζας που δε μπορούσαν να είναι προβλεπτά ανεξαρτήτως της άσκησης επιμέλειας από μέρους της, όπως και όλων των παραγόντων και γεγονότων για τα οποία είναι υπεύθυνη η Τράπεζα.

15.       Η Τράπεζα επιφυλάσσει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον Χρήστη γραπτή επιβεβαίωση των Οδηγιών που διαβιβάστηκαν και τέτοια επιβεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Χρήστη.

16.       Ο Χρήστης πρέπει και έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Τράπεζα αμέσως, γραπτώς, για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση του και/ή του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη.

17.       Ο Χρήστης  πρέπει, με δικά του έξοδα, να αποκτήσει και λειτουργήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή και/ή τηλέφωνο και/ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για πρόσβαση στην υπηρεσία , να πληρώσει οποιαδήποτε συνδρομή για σύνδεση με το Διαδίκτυο και/ή άλλου είδους ηλεκτρονική σύνδεση και θα έχει υποχρέωση για την συντήρηση των πιο πάνω και/ή άλλου παρόμοιου λειτουργικού εξοπλισμού, βάση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό και που κοινοποιούνται στον Χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο η Τράπεζα θεωρεί κατάλληλο. Ο Χρήστης αντιλαμβάνεται ότι αν μαζί με τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη  χρησιμοποιούν διαφορετικό φυλλομετρητή (browser) από αυτό που καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό , η ασφάλεια των Συναλλαγών του θα κινδυνεύει και μη Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς του.

18.       Η ικανότητα του Χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ούτε δημιουργεί αλλά και ούτε αποδεικνύει το δικαίωμα του Χρήστη σχετικά με το λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλα πνευματικά ή εμπορικά δικαιώματα της Τράπεζας. Ο Χρήστης ή οποιαδήποτε άλλα άτομα κατόπιν εντολής του Χρήστη αναλαμβάνουν όπως δεν αντιγράφουν, πλαστογραφούν ή να κάνουν χρήση χωρίς εξουσιοδότηση το λογισμικό της Τράπεζας όπως επίσης και να μην κάνουν χρήση της υπηρεσίας για παράνομες πράξεις. Ο Χρήστης υποχρεούται να μην επεμβαίνει στην υπηρεσία και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας , σε οποιοδήποτε Κωδικό Ασφαλείας (Password) ή πληροφορίες που ανήκουν στην Τράπεζα ή σε άλλους πελάτες της Τράπεζας ή σε τρίτα πρόσωπα.

19.       Ο Χρήστης αναλαμβάνει να καταβάλλει επιμέλεια και φροντίδα στο να παίρνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ούτως ώστε να αποφευχθεί η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο λογαριασμό του Χρήστη και συγκεκριμένα ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι θα είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια προς αυτόν, την Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως αποτέλεσμα της παράλειψης του Χρήστη να ακολουθήσει τις διαδικασίες ασφαλείας:

(α) Ο Χρήστης οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει δόλια χρήση του Κωδικού Εισόδου (Username), του Κωδικού Ασφαλείας  (Password), ή/και του ExtraPIN και δεν μπορεί ποτέ να αποκαλύψει τον Κωδικό Εισόδου (Username), τον Κωδικό Ασφαλείας (Password) ή/και το ExtraPIN σε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο Χρήστης πρέπει πάντα να γνωρίζει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα του ζητήσει υπάλληλος της Τράπεζας να του αποκαλύψει του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου τον Κωδικό Εισόδου (Username), τον Κωδικό Ασφαλείας  (Password) ή/και το ExtraPIN . Ο Χρήστης πρέπει πάντα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψει και να διατηρήσει μυστικά τα μέσα πρόσβασης του στην υπηρεσία καθώς και του Κωδικού Εισόδου (Username), του Kωδικού Ασφαλείας (Password) ή/και του ExtraPIN και ποτέ δεν πρέπει να γράψει το Κωδικό  Εισόδου (Username), του Kωδικού Ασφαλείας (Password) ή/και του ExtraPIN με τρόπο που να μπορεί να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε.

(β) Ο Χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται όταν έχει πρόσβαση στην υπηρεσία  και πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν παρακολουθείται από κάποιον ή κινηματογραφείται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

(γ) Ο Χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αφήνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του απροστάτευτο όταν είναι συνδεδεμένος στην υπηρεσία .

(δ) Ο Χρήστης πρέπει να βεβαιώνει ότι συνδέεται με την υπηρεσία ελέγχοντας στην ανοιχτή γραμμή το Secure Socket Layer (SSL) πιστοποιητικό που εκδίδεται από ευυπόληπτη εταιρεία.

(ε) Ο Χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα παρακολούθησης στο ηλεκτρονικό υπολογιστή του το οποίο θα μπορούσε να δει ή καταγράψει τον Κωδικό Ασφαλείας (Username), του Kωδικού Ασφαλείας (Password) ή/και του ExtraPIN.

(στ) Ο Χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει σύγχρονο σύστημα προστασίας από οιονδήποτε ιό (antivirus software) και να ελέγχει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή συχνά για ιούς. Ο Χρήστης δεν πρέπει να ανοίγει ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνωστους αποστολείς και πρέπει να τα διαγράφει χωρίς να διαβάζει το περιεχόμενο τους για να αποφεύγει το κίνδυνο να λαμβάνει ιούς.

(ζ) Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υπηρεσία είναι www.piraeusbank.com. Ο Χρήστης δεν πρέπει ποτέ να ενεργήσει βάση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής ή άλλης επικοινωνίας η οποία ισχυρίζεται ότι αποστάληκε από την Τράπεζα που τον οδηγεί ή τον ενθαρρύνει να επισκεφτεί άλλη ιστοσελίδα υποστηρίζοντας ότι είναι άλλη ή καινούργια ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

20.       Ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει την Τράπεζα αμέσως, όπως προνοείται στην παράγραφο 23 πιο κάτω, σε περίπτωση που ανακαλύπτει ή συνειδητοποιεί:

(α)   Απώλεια ή κλοπή του Κωδικού Εισόδου (Username), του Κωδικού Ασφαλείας (Password) ή/και του ExtraPIN ή του γεγονός ότι η πρόσβαση του ή ο τρόπος πρόσβασης του στην υπηρεσία ή ο Κωδικός Ασφαλείας (Ρassword) ή/και το ExtraPIN ή/και η συσκευή extra PIN generator ή/και το ενδεικνυόμενο Κινητό Τηλέφωνο μπορεί να υπόκειται σε ή εκτίθεται σε κατάχρηση, ή παραπλανητική χρήση.

(β)   Την χρέωση οποιουδήποτε λογαριασμού του με το ποσό οποιασδήποτε συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε χωρίς την θέληση του.

(γ)   Οποιοδήποτε λάθος ή κακή λειτουργία στην τήρηση οποιωνδήποτε λογαριασμών του από την Τράπεζα.

21.       Τηρουμένης της παραγράφου 22 πιο κάτω στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Κωδικού Εισόδου (Username) ή/και του Κωδικού Ασφαλείας (Password) ή/και του ExtraPIN ή/και της συσκευής ExtraPIN Generator ή όπου η πρόσβαση στην υπηρεσία ή ο Κωδικός Εισόδου (Username) ή/και ο Κωδικός Ασφαλείας (Password) ή/και το ExtraPIN ή/και η συσκευή ExtraPIN Generator υπόκεινται σε ή είναι εκτεθειμένα σε κατάχρηση, ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει την Τράπεζα για την απώλεια των πρώτων Ευρώ €170 που δυνατόν να προκληθεί από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Κωδικού Εισόδου (Username) ή/και του Κωδικού Ασφαλείας  (Password) ή/και του ExtraPIN ή/και της συσκευής ExtraPIN Generator νοούμενου ότι ο Χρήστης δεν έχει ειδοποιήσει την Τράπεζα για την κλοπή ή απώλεια του Kωδικού Ασφαλείας (Password) ή/και του ExtraPIN ή/και της συσκευής ExtraPIN Generator ή για το γεγονός ότι o Κωδικός Ασφαλείας (Ρassword) ή/και το ExtraPIN ή/και η συσκευή ExtraPIN Generator ή η πρόσβαση στην υπηρεσία υπόκεινται ή είναι εκτεθειμένα σε κατάχρηση, πριν από την απώλεια των χρημάτων. Ειδοποίηση δύναται να δοθεί με τον τρόπο που προνοείται στην παράγραφο 23 πιο κάτω.

22.       Νοείται ότι το όριο των Ευρώ €170 που αναφέρεται στην παράγραφο 21 πιο πάνω που σχετίζεται με την ευθύνη του Χρήστη, δεν θα εφαρμόζεται όπου ο Χρήστης  δεν έχει τηρήσει τους παρόντες όρους και κανονισμούς, λόγω αμέλειας του, ή έχει ενεργήσει κατά δόλιο τρόπο. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα δεν θα φέρει υποχρέωση ή ευθύνη για απώλειες που έχει υποστεί ο Χρήστης και ο Χρήστης θα ευθύνεται για όλες και κάθε μια από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε λογαριασμό του.

23.       Ο Χρήστης θα έχει πλήρη υποχρέωση για οποιαδήποτε Συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας (καθώς και για οποιεσδήποτε οδηγίες που δόθηκαν μέσω της υπηρεσίας από τον Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο φαίνεται στην Τράπεζα ότι οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει ή έχει προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για να επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στους λογαριασμούς οποιουδήποτε Πελάτη ή για να δώσει οποιοδήποτε είδος οδηγιών στην Τράπεζα, η Τράπεζα δύναται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες στην αστυνομία ή σε τέτοια κυβερνητική ή άλλη αρχή που θεωρεί κατάλληλη χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση στον Πελάτη. Τηρουμένων των πιο πάνω, εάν ο Χρήστης γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο γνωρίζει ή δυνατόν να γνωρίζει τον Κωδικό Εισόδου (Username) του Χρήστη ή/και τον Κωδικό Ασφαλείας  (Password) ή/και το ExtraPIN και/ή να παράγει το ExtraPIN ή ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες Συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με τους λογαριασμούς του Πελάτη, ο Χρήστης πρέπει αμέσως να ακυρώσει τον Κωδικό Εισόδου του (Username) και τον Κωδικό Ασφαλείας του (Password) ζητώντας νέο Κωδικό Ασφαλείας (Password) και νέα Συσκευή extra PIN generator και/ή υποδεικνύοντας νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου για την παραγωγή του ExtraPIN  και ενημερώνοντας την Τράπεζα έγκαιρα στο αριθμό τηλεφώνου 800 11 800 ή αν τηλεφωνεί από το εξωτερικό στο αριθμό τηλεφώνου +357 22 575555 ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 1, 1065 Λευκωσία, Κύπρος (ή σε τέτοια άλλη διεύθυνση για την οποία δυνατόν να ειδοποιηθεί ο Κάτοχος Λογαριασμού και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό με οποιοδήποτε τρόπο η Τράπεζα θεωρήσει κατάλληλο). Οι τηλεφωνικές συνομιλίες θα ηχογραφούνται. Αν ο Κάτοχος ειδοποιήσει την Τράπεζα όπως πιο πάνω τότε ο Κωδικός Εισόδου (Username) του Χρήστη ή/και ο Κωδικός Ασφαλείας (Ρassword) ή/και το ExtraPIN δεν θα παρέχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς του Κάτοχου Λογαριασμού μέσω της υπηρεσίας. Tέτοια ειδοποίησης θα ισχύει από τη στιγμή που έχει παραληφθεί από την Τράπεζα και αν έχει δοθεί προφορικώς πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς  μέσα σε 7 μέρες από την προφορική ειδοποίηση. Τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιέχονται σε τέτοιες ηχογραφήσεις και οποιεσδήποτε μεταγραφές πληροφοριών από τέτοιες ηχογραφήσεις θα αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη σε οποιαδήποτε διαφωνία.

24.       Aν ο Πελάτης/Χρήστης επιθυμεί να συνεχίσει να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία θα πρέπει να ζητήσει από την Τράπεζα, εντός 15 ημερών από την ημέρα που έχει δώσει ειδοποίηση σύμφωνα με τον όρο αυτό, νέο Κωδικό Εισόδου (Username) και Κωδικό Ασφαλείας (Password).  Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ζητήσει από την Τράπεζα να του παρέχει νέο Κωδικό Εισόδου και Κωδικό Ασφαλείας εντός των εν λόγω 15 ημερών, η συμφωνία για συνδρομή στην υπηρεσία θα τερματιστεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να δοθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση στον Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει από την Τράπεζα νέο Κωδικό Εισόδου και Κωδικό Ασφαλείας , η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, να αρνηθεί να δώσει στο Χρήστη νέο Κωδικό Εισόδου και Κωδικό Ασφαλείας και να δώσει ειδοποίηση στο Χρήστη για τερματισμό για συνδρομή  στην υπηρεσία αμέσως.

25.       Η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια για να εκτελέσει τις οδηγίες που έλαβε από τον Χρήστη εντός του πιο κάτω χρονικού πλαισίου:

(α)       Οδηγίες που λήφθηκαν σε οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα θα πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αργότερο, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν στην Τράπεζα και ανάλογα με την φύση των οδηγιών. Η ημερομηνία κατά την οποία οι οδηγίες θα διεκπεραιώνονται θα αναφέρεται ως "η ημερομηνία εκτέλεσης".

(β)       Σε περίπτωση που η ημερομηνία εκτέλεσης είναι μη εργάσιμη ημέρα (αργία) ή η Τράπεζα είναι κλειστή εκείνη την ημέρα, η συναλλαγή θα εκτελεστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

(γ)       Όλες οι μεταβιβάσεις σε ξένο συνάλλαγμα υπόκεινται στους κανονισμούς συναλλαγματικού ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

(δ)       Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την εκτέλεση / να μην εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες για μεταβιβάσεις ποσών αν αυτές οι οδηγίες αντιβαίνουν προς τους εσωτερικούς περιορισμούς ασφάλειας που καθορίζονται από την Τράπεζα, που είναι σχεδιασμένοι για να προστατέψουν τα συμφέροντα ασφάλειας του Χρήστη και η Τράπεζα και σε τέτοια περίπτωση ο Χρήστης θα ειδοποιείται μέσω της υπηρεσίας για το γεγονός ότι οι οδηγίες του Χρήστη δεν έχουν εκτελεστεί.

Όλες οι χρεώσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε λογαριασμό του Πελάτη/Χρήστη θα πραγματοποιηθούν κατά την ημερομηνία που οι οδηγίες του Χρήστη θα εκτελεστούν.

26.       Σε περίπτωση οδηγιών για μεταφορά χρημάτων σε ξένο συνάλλαγμα, η τιμή συναλλάγματος που θα χρησιμοποιηθεί για την συναλλαγή θα είναι η επικρατούσα τιμή συναλλάγματος την ημερομηνία εκτέλεσης, όπως είναι διαθέσιμο από την Τράπεζα μέσω της υπηρεσίας της .

27.       Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Πελάτη  ή/και τον Χρήστη για την μη πληρωμή κάποιου λογαριασμού ή για κάποια μελλοντική πληρωμή λόγω ανεπάρκειας διαθεσίμων χρημάτων στον λογαριασμό του Πελάτη/Χρήστη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός όπως προνοεί ο Νόμος ή οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις.

28.       Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μετά την ημερομηνία που καθίσταται πληρωτέα, οιασδήποτε πληρωμής που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία, λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων χρημάτων στον λογαριασμό του Πελάτη/Χρήστη, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός όπως προνοεί ο Νόμος ή οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις.

29.       Η Τράπεζα δικαιούται να ακυρώνει οποιαδήποτε πάγια εντολή με ή χωρίς ειδοποίηση εάν σε τρεις συνεχόμενες περιπτώσεις δεν μπορέσει να εκτελέσει πληρωμή από τον λογαριασμό του Πελάτη λόγω ανεπαρκείας διαθεσίμων χρημάτων.

30.       Εκτός όπου υπάρχει σχετική πρόνοια του Νόμου, η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση για οποιοδήποτε λόγο στην επεξεργασία ή εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν από τον Χρήστη ως άνω ή άλλως πως.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

31.Προτού ο Χρήστης διαβιβάσει στην Τράπεζα οποιαδήποτε Εντολή και/ή αίτημα για την εκτέλεση Συναλλαγής θα διαβεβαιώνεται ότι τέτοια εντολή και/ή αίτημα είναι ορθή, ακριβές και συμπληρωμένη.

 

(Α)           Εντολές και/ή Συναλλαγές Online και Offline

1.             Oι Εντολές που διαβιβάζονται προς την υπηρεσία και οι Συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της Pireaus Online Banking διαχωρίζονται σε Online και Offline.  Εντολές και Συναλλαγές Online εκτελούνται τι στιγμή λήψης τους από την Τράπεζα, είναι δεσμευτικές για τον Χρήστη και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανακληθούν και/ή ακυρωθούν από τον Χρήστη.  Εντολές και Συναλλαγές Offline εκτελούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 31(B) πιο κάτω και εν πάση περιπτώσει εντός 2 εργάσιμων για την Τράπεζα ημερών από τη λήψη τους από την Τράπεζα εάν αυτές έχουν άμεση εφαρμογή, ή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημέρα επιθυμητής εκτέλεσης εάν αυτές έχουν ζητηθεί με μελλοντική ημερομηνία  εκτέλεσης πέραν των δύο εργάσιμων ημερών και μπορούν να τροποποιηθούν και/ή ακυρωθούν και/ή ανακληθούν από τον Χρήστη με γραπτή ειδοποίηση προς την Τράπεζα οποιαδήποτε στιγμή νοουμένου ότι δεν έχουν ήδη εκτελεστεί από την Τράπεζα.

2.             Ο Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί ποιες εντολές και Συναλλαγές θεωρούνται Online και ποιες Offline μελετώντας τις οδηγίες λειτουργίας της Pireaus Online Banking. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο Χρήστης προτρέπεται να ζητήσει διευκρινίσεις από την Τράπεζα προτού προχωρήσει με τη διαβίβαση Εντολής ή την εκτέλεση Συναλλαγής μέσω της υπηρεσίας

3.             O χρήστης οφείλει εντός 2 ημερών από την ημέρα που διαβιβάστηκε Εντολή και/ή αίτημα για εκτέλεση Συναλλαγής ή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημέρα επιθυμητής εκτέλεσης εάν αυτές έχουν  ζητηθεί με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης πέραν των δύο εργάσιμων ημερών, να ελέγχει, μέσω της υπηρεσίας , ότι οι Εντολές και/ή Συναλλαγές έχουν ορθά εκτελεσθεί και/ή καταχωρηθεί και σε περίπτωση σφάλματος ή ανωμαλίας να δίδει αμέσως στην Τράπεζα ειδοποίηση στην οποία να καθορίζει τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη του δεν έχει εκτελεστεί ορθά.

 

(Β)           Χρόνος Εκτέλεσης Εντολών και/ή Συναλλαγών Οffline

1.             Είναι ευθύνη της Τράπεζας να λαμβάνει εύλογα μέτρα για την εκτέλεση Εντολών και/ή Συναλλαγών Offline το συντομότερο δυνατό και εν πάσει περιπτώσει εντός 2 εργάσιμων για την Τράπεζα ημερών από τη λήψη τους.

2.             Όσον αφορά Εντολές που αφορούν ξένο συνάλλαγμα και ταξιδιωτικές επιταγές (traveler's cheques) η Τράπεζα  θα  εκτελεί αυτές σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας που ισχύει από καιρό σε καιρό η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.

(Γ)           Ανώτατα Χρηματικά Όρια

Ο Χρήστης δύναται να εκτελέσει Συναλλαγές ή να διαβιβάσει Εντολές μέσω της υπηρεσίας με βάση ανώτατα χρηματικά όρια τα οποία θα καθορίζονται από καιρό σε καιρό από την Τράπεζα. Τα ανώτατα χρηματικά όρια κατά την ημερομηνία υπογραφής των παρόντων όρων είναι:

€50.000 για Ιδιώτες

€500.000 για Εταιρίες

 

ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

32.       Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άτομα διατηρούν κοινό λογαριασμό με την Τράπεζα, ανεξαρτήτως του δικαιώματος της Τράπεζας να δέχεται εντολές  από κάθε ένα από τα άτομα αυτά, σύμφωνα με τις εντολές για άνοιγμα/λειτουργία του κοινού λογαριασμού, τέτοιος λογαριασμός θα συνδέεται στην υπηρεσία  κατόπιν γραπτής αίτησης όλων των ατόμων, αναφέροντας τους Χρήστες.

33.       Οποιοσδήποτε από τους κατόχους του Κοινού Λογαριασμού θα μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του που είχε δώσει για σύνδεση του Κοινού Λογαριασμού με την υπηρεσία με γραπτή ειδοποίηση του προς την Τράπεζα.  Σε περίπτωση λήψης τέτοιας ειδοποίησης η Τράπεζα θα τερματίζει την σύνδεση του Κοινού Λογαριασμού με την υπηρεσία και θα απαγορεύσει την πρόσβαση του Χρήστη στον Κοινό Λογαριασμό μέσω της .

34.       Σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει πληροφορίες ότι έχει προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των κατόχων Κοινού Λογαριασμού η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει και/ή τερματίσει τη σύνδεση του Κοινού Λογαριασμού με την υπηρεσία, να απαγορεύσει την πρόσβαση του Χρήστη στον Κοινό Λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας και να αρνηθεί να εκτελέσει οποιαδήποτε Συναλλαγή και/ή Εντολή αναφορικά με τον Κοινό Λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση προς τον Χρήστη.  Η Τράπεζα δε θα φέρει ευθύνη προς οποιοδήποτε από τους Κατόχους του Κοινού Λογαριασμού αν συνεχίσει να επιτρέπει την εκτέλεση και/ή να εκτελεί Συναλλαγές και/ή Εντολές του Χρήστη μέχρι να λάβει γραπτή ειδοποίηση από οποιοδήποτε από τους κατόχους του Κοινού Λογαριασμού σύμφωνα με τον όρο 33 που να ενημερώνει την Τράπεζα για τη διαφορά που έχει προκύψει και να ανακαλεί την συγκατάθεση που είχε δοθεί για σύνδεση του Κοινού Λογαριασμού με την υπηρεσία.

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

35.       Ο Πελάτης ή/και ο Χρήστης θα πληρώνει οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις και/ή τέλη που θα επιβάλλει η Τράπεζα από καιρό σε καιρό για τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται από την υπηρεσία  υπό την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα θα ενημερώνει εκ των προτέρων τον Κάτοχο Λογαριασμού με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δια της παρούσης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει με τέτοιες επιβαρύνσεις οποιονδήποτε λογαριασμό του Πελάτη ή/και Χρήστη που διατηρεί με την Τράπεζα. Η Τράπεζα δύναται, από καιρό σε καιρό, να χρεώνει τέλη, επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα διαχείρισης και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με οποιουσδήποτε λογαριασμούς που διατηρεί ο Πελάτης ή/και ο Χρήστης με την Τράπεζα ή που έχουν σχέση με την εκτέλεση οδηγιών του Χρήστη από την Τράπεζα. Πίνακας με την επικεφαλίδα «Πίνακας Επιτοκίων και Χρεώσεων», που είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας www.astrobank.com, περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τέλη, επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα διαχείρισης και λοιπά έξοδα όπως υφίστανται τον δεδομένο χρόνο, αλλά και επίσης πληροφορίες αναφορικά με χρεωστικά επιτόκια που επικρατούν σε σχέση με τους διάφορους λογαριασμούς που διατηρούνται με την Τράπεζα.

36.       Η Τράπεζα δύναται, από καιρό σε καιρό, να τροποποιεί τέτοια τέλη, επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα διαχείρισης και λοιπά έξοδα και θα ενημερώνει τον Πελάτη/Χρήστη για τέτοιες αλλαγές μέσω της τροποποίησης του «Πίνακα Επιτοκίων και Χρεώσεων»  που είναι διαθέσιμος μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας.

37.       Η Τράπεζα δύναται να τροποποιεί από καιρό σε καιρό τα χρεωστικά επιτόκια σε σχέση με οποιοδήποτε λογαριασμό που διατηρείται μαζί της. Σχετική ειδοποίηση τέτοιας τροποποίησης θα δίνεται ή θα είναι διαθέσιμη μέσω του «Πίνακα Επιτοκίων και Χρεώσεων» που είναι διαθέσιμος μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

38.       Πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπει στο Χρήστη να λαμβάνει ανά πόσα στιγμή πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση και το υπόλοιπο του Λογαριασμού. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η κατάσταση και/ή το υπόλοιπο του Λογαριασμού ως παρουσιάζονται από την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην είναι πλήρως ενημερωμένα (up to date) λόγω της ύπαρξης Συναλλαγών και/ή Εντολών που μέχρι τη δεδομένη στιγμή δεν εκτελέστηκαν και/ή δεν καταχωρήθηκαν στον Λογαριασμό και επομένως η εν λόγω κατάσταση και/ή υπόλοιπο δε δεσμεύουν την Τράπεζα με οποιοδήποτε τρόπο.

39.       Περαιτέρω και χωρίς περιορισμό της γενικότητας του όρου 38, οποιοδήποτε υπόλοιπο σε Λογαριασμό δανείου που παρουσιάζεται από την υπηρεσία δυνατό να μην αποτελεί το ακριβές ή το συνολικό ποσό που πραγματικά οφείλεται από το Πελάτη/Χρήστη στην Τράπεζα δυνάμει του εν λόγω δανείου.

40.       Άνευ βλάβης των προαναφερθέντων, η Τράπεζα επιδιώκει την καταχώρηση (χρέωση η πίστωση) στο Λογαριασμό των εκτελεσθέντων Συναλλαγών και Εντολών ταυτόχρονα με την εκτέλεση τους από την Τράπεζα δηλαδή με τη λήψη της σχετικής Εντολής ή Συναλλαγής Online ή εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής Εντολής ή Συναλλαγής Offline.

41.       Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα μέσα σε 10 μέρες από την καταχώρηση οποιασδήποτε Συναλλαγής στο λογαριασμό του, να το αμφισβητήσει, με την υποβολή σχετικής γραπτής ειδοποίησης προς την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα δώσει γραπτή απάντηση στο Χρήστη αναφορικά με το αν αποδέχεται την αμφισβήτηση ή όχι.

42.       Η Τράπεζα δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση που οποιοδήποτε υπόλοιπο ή καταχώρηση στο Λογαριασμό δεν είναι απόλυτα ακριβές ή πλήρως ενημερωμένο (up to date) και ο Χρήστης ή οποιοδήποτε πρόσωπο βασιστεί σε αυτό παρά την προειδοποίηση της Τράπεζας για πιθανή ανακρίβεια του.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

43.       Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και όποτε θεωρεί σκόπιμο να τροποποιεί και/ή να προσθέτει και/ή να ακυρώνει και/ή αντικαθιστά τους παρόντες όρους ή οποιοδήποτε από αυτούς αφού προηγουμένως δώσει, είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά, ειδοποίηση στο Χρήστη τουλάχιστον 30 ημερών πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση. Τέτοια ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει δοθεί αν παραδοθεί στο Συνδρομητή προσωπικά ή αν σταλεί με σύνηθες ταχυδρομείο στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική διεύθυνση του Χρήστη ή αν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) του Χρήστη ή αν οι τροποποιηθέντες όροι δημοσιευθούν σε ημερήσια εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

44.       Σε περίπτωση που η Τράπεζα ειδοποιήσει το Χρήστη ότι οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή πρόθεση και/ή αντικατάσταση και/ή ακύρωση των παρόντων όρων και/ή οποιουδήποτε από αυτούς, περιλαμβανομένων των τελών και/ή δικαιωμάτων και/ή επιβαρύνσεων που η Τράπεζα δικαιούται να χρεώνει σύμφωνα με τους όρους 36 και 37 πιο πάνω, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία συνδρομής στην υπηρεσία και να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία. O Xρήστης θα ασκεί το δικαίωμα για του για υπαναχώρηση δίδοντας στην Τράπεζα ειδοποίηση, είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά, ότι επιθυμεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία, η οποία ειδοποίηση θα πρέπει να ληφθεί από την Τράπεζα πριν την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση και/ή πρόσθεση και/ή ακύρωση και/ή αντικατάσταση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ.

45.       Χρήση της υπηρεσίας μετά που η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ και χωρίς ο Xρήστης να έχει με οποιοδήποτε τρόπο υπαναχωρήσει θα δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Χρήστης αποδέχεται  τους όρους ως αυτοί θα έχουν τροποποιηθεί και δεσμεύεται από αυτούς.

 

ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

46.       Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του Χρήστη που δεν έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα, η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία, να επιτρέπει την εκτέλεση Συναλλαγών και να εκτελεί Εντολές ενόσω χρησιμοποιείται ο Κωδικός Εισόδου (User name) και ο Kωδικός Ασφαλείας (Password) του Xρήστη, και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα υποστεί ο Χρήστης και/ή τα συμφέροντα αυτού και/ή των κληρονόμων και/ή διαδόχων αυτού, από Εντολές και/ή Συναλλαγές που θα εκτελεστούν προτού η Τράπεζα ειδοποιηθεί για τον θάνατο ή ανικανότητα του Χρήστη.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

47.       Ο Χρήστης αναλαμβάνει να εφαρμόζει και να τηρεί πλήρως τους παρόντες όρους και θα είναι υπεύθυνος να αποζημιώνει την Τράπεζα σε περίπτωση που η τελευταία υποστεί οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά και/ή έξοδα ένεκα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του Χρήστη και/ή Εξουσιοδοτημένου Χρήση και/ή παράβασης και/ή μη εφαρμογής των παρόντων όρων και/ή συνεπεία οποιασδήποτε αμέλειας ή δόλου εκ μέρους του Χρήστη και/ή Εξουσιοδοτημένου Χρήστη.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER)

48.       Η Τράπεζα δε θα φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που πιθανόν να υποστεί ο Χρήστης λόγω μη εκτέλεσης ή λανθασμένης εκτέλεσης ή καθυστερημένης εκτέλεσης Συναλλαγής ή Εντολής λόγω ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, μηχανικής, επικοινωνιακής ή παρόμοιας βλάβης, ελλιπούς ή λανθασμένης πληροφόρησης, παραπληροφόρησης, απεργιών, πολέμων ή οποιωνδήποτε άλλων αιτιών πέραν του ελέγχου της Τράπεζας. Τέτοια μη εκτέλεση ή λανθασμένη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση δεν θα συνιστά παράβαση των όρων από την Τράπεζα.

49.       Η Τράπεζα δε θα φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που πιθανόν υποστεί ο Χρήστης, κατά την εκτέλεσης οποιασδήποτε Συναλλαγής ή Εντολής, λόγω κατακράτησης / κατάσχεσης οποιουδήποτε ποσού χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή σώμα και/ή αρχή λόγω διεθνών κυρώσεων / απαγορεύσεων / κανονισμών / αποφάσεων εναντίον προσώπων ή / και χωρών.

50.       Η Τράπεζα δεν εγγυάται την ακρίβεια ή ορθότητα πληροφοριών που εξασφαλίζονται μέσω της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων, άνευ βλάβης της γενικότητας των προαναφερθέντων, πληροφοριών που αφορούν υπόλοιπα ή καταστάσεις Λογαριασμών) και δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι για οποιοδήποτε λόγο ανακριβείς και/ή ελλιπείς και ο Πελάτης/Xρήστης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο βασιστεί σε αυτές με αποτέλεσμα να υποστεί απώλεια και/ή ζημιά.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

51.       Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα σε σχέση με την χρήση της υπηρεσίας και την εκτέλεση Συναλλαγών και/ή Εντολών μέσω της υπηρεσίας , δύναται να επικοινωνήσει με την Τράπεζα, είτε τηλεφωνικώς είτε ταχυδρομικώς, είτε δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα πιο κάτω τηλέφωνα, ή ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση:-

AstroBank Public Company Limited

Υπεύθυνος Παραπόνων

Τ.Θ.  25700, 1393 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ:  800 11 800

Φαξ: 22767741

Ηλ. διεύθυνση: info@astrobank.com.cy

52.       Η Τράπεζα θα διερευνήσει το παράπονο ή πρόβλημα του Χρήστη και θα κοινοποιήσει στον Συνδρομητή τη θέση και/ή συμπεράσματα και/ή εισηγήσεις της για ρύθμιση του παραπόνου του ή επίλυση του προβλήματος ή διαφοράς μεταξύ Τράπεζας και Χρήστη το συντομότερο δυνατό.

53.       Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τη θέση και/ή συμπεράσματα και/ή εισηγήσεις της Τράπεζας για ρύθμιση του παραπόνου ή επίλυση του προβλήματος ή διαφοράς μεταξύ Τράπεζας και Χρήστη, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να αποταθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με γραπτή επιστολή στην οποία να αναφέρει όλα τα στοιχεία και λεπτομέρειες που αφορούν το παράπονο και/ή πρόβλημα και/ή διαφορά με την Τράπεζα.

54.       Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με το πόρισμα και/ή απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιαδήποτε άλλα έννομα μέσα για επίλυση ή ρύθμιση του παραπόνου του ή της διαφοράς του με την Τράπεζα.

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

55.       Τράπεζα θα δικαιούται να τερματίσει την παρούσα συμφωνία για χρήση της υπηρεσίας και να μην επιτρέπει πρόσβαση σε αυτήν αφού δώσει γραπτή προειδοποίηση 7 ημερών προς τον Χρήστη.

56.       Άνευ βλάβης των πιο πάνω, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει την παρούσα συμφωνία για και να μην επιτρέπει πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση  που ο Xρήστης ή Εξουσιοδοτημένος Χρήστης έχει παραβεί οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει εύλογες υποψίες ότι ο Χρήστης ή Εξουσιοδοτημένος Χρήστης έχει διαπράξει απάτη ή ενεργήσει με δόλο ή ότι ο Κωδικός Εισόδου ή Κωδικός Ασφαλείας έχει κλαπεί από ή περιέλθει σε γνώση τρίτου προσώπου ή ότι για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι σκόπιμος ο άμεσος τερματισμός της συμφωνίας για συνδρομή στην υπηρεσία .

57.       Ο Xρήστης δύναται να τερματίσει τη συμφωνία για συνδρομή στηυ υπηρεσία αποστέλλοντας στην Τράπεζα γραπτή προειδοποίηση 15 ημερών με σύνηθες ταχυδρομείο στην διεύθυνση Τ.Θ.  25700, 1393 Λευκωσία.

58.       Νοείται ότι τυχόν τερματισμός του Λογαριασμού και/ή οποιωνδήποτε πιστωτικών διευκολύνσεων ή δανείων που παραχωρήθηκαν στον Πελάτη/Χρήστη  θα συνεπάγεται αυτόματα και τερματισμό της συνδρομής στην υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη/Χρήστη.

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

59.       Η Τράπεζα μπορεί να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει χωρίς περιορισμούς την παρούσα συμφωνία. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα κάτω από την παρούσα συμφωνία ή να προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή που θα έχει ως αποτέλεσμα την μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Πελάτη σε άλλο άτομο.

60.       Παράλειψη ή καθυστέρηση εκ μέρους της Τράπεζας να ασκήσει το νομικά ή συμβατικά της δικαιώματα δε θα ερμηνεύεται ως αποποίηση τους.

61.       Ακύρωση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας συμφωνίας, και οποιοιδήποτε άκυροι όροι θα θεωρούνται ως να μην είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στην συμφωνία, εκτός αν οι άκυροι όροι θεωρούνται εξαιρετικά αναγκαίοι στη συμφωνία σε βαθμό που θα ακυρώσουν όλη τη συμφωνία.

62.       Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οποιαδήποτε αναφορά στο έγγραφο αυτό στον ενικό θα περιλαμβάνει και/ή θα ερμηνεύεται στον πληθυντικό και αντίστροφα (και αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνει νομικά ή φυσικά πρόσωπα).  Επίσης, αναφορά στο αρσενικό γένος περιλαμβάνει το θηλυκό και το ουδέτερο και αντίστροφα.

63.       Οι όροι και κανονισμοί της παρούσας συμφωνίας ρυθμίζουν και/ή καθορίζουν τις κοινές ευθύνες και υποχρεώσεις της Τράπεζας και του Πελάτη σχετικά με τις συναλλαγές του Πελάτη με την Τράπεζα μέσω της υπηρεσίας και είναι επιπρόσθετες με τους υφιστάμενους όρους και κανονισμούς αναφορικά με τη λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού που διατηρεί ο Πελάτης. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων και κανονισμών αυτών, οι παρόντες όροι και κανονισμοί θα υπερέχουν αναφορικά με Συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας. Όλοι οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ εκτός όπου οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προνοούν διαφορετικά. Συγκεκριμένα, και χωρίς περιορισμό στην γενικότητα των προαναφερόμενων:  

ι)      Ο Πελάτης και/ή ο Χρήστης οφείλει να διατηρεί το λογαριασμό μέσα στα όρια της πιστωτικής διευκόλυνσης που δυνατόν να έχει παραχωρηθεί στον Πελάτη και/ή Χρήστη από την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα έχει το απόλυτο δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου της πιστωτικής διευκόλυνσης που δυνατόν να έχει παραχωρηθεί στον Πελάτη και/ή Χρήστη από την Τράπεζα. Σε περίπτωση που, που για οποιοδήποτε αιτία, υπάρχει υπέρβαση του πιστωτικού ορίου που δυνατόν να έχει παραχωρηθεί στον Πελάτη και/ή Χρήστη από την Τράπεζα σε λογαριασμό, είναι ευθύνη του Πελάτη και/ή Χρήστη να επαναφέρει το λογαριασμό του εντός του ορίου αμέσως, είτε το ζητήσει η Τράπεζα είτε όχι.

ιι)     Είναι όρος για τη χρήση της υπηρεσίας όπως υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο λογαριασμό του Πελάτη και/ή Χρήστη.

ιιι)    Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία  για ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό που χρειάζεται προειδοποίηση πέραν του ενός μήνα. Οποιαδήποτε εντολή σχετικά με ανάληψη από λογαριασμό προειδοποίησης με προειδοποίηση ενός μήνα  ή λιγότερο θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μεταφορά των χρημάτων και την αφαίρεση του τόκου αναφορικά με την περίοδο προειδοποίησης των χρημάτων που έχουν μεταφερθεί.

64.       Η παρούσα συμφωνία και παραρτήματα αντικαθιστούν οποιεσδήποτε συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

65.       Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για να αποφανθούν επί οποιασδήποτε διαφωνίας που δυνατό να προκύψει αλλά αυτό δε θα επηρεάζει το δικαίωμα της Τράπεζας να προχωρήσει με δικαστικά μέτρα εναντίον Πελάτη σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ»  ("INSTANT CASH" SERVICE)

66.       Η  υπηρεσία υπό την ονομασία «Λεφτά στο Λεπτό» της Τράπεζας  παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από το Λογαριασμό του μέσω του δικτύου των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανημάτων (ATMs) της AstroBank στην Κύπρο και/ή της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, χωρίς τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, καθώς και τη δυνατότητα αποστολής εκ μέρους του μετρητών σε τρίτους, ως κατωτέρω υπό § 5 περιγράφεται.

 

1.     Προκειμένου να κάνει χρήση της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό», ο Πελάτης διαβιβάζει σχετικό αίτημα στην Τράπεζα (εντολή ανάληψης), είτε μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα δια του καναλιού  Web Banking, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center) δια του καναλιού  phone banking.

2.     Με την ορθή περιέλευση του ανωτέρω αιτήματος στην Τράπεζα και την έγκρισή του αιτήματος από την τελευταία ακολούθως και της ταυτοποίησης των στοιχείων του Πελάτη, χορηγείται στον Πελάτη ένας μοναδικός Κωδικός Παραλαβής Μετρητών, ο οποίος θα του παρέχει, με μόνη την χρήση του στο δίκτυο ΑΤΜs της Τράπεζας στην Κύπρο και/ή στην Ελλάδα, τη δυνατότητα ανάληψης από τον Λογαριασμό του  και εντός του εγκεκριμένου ημερήσιου ορίου αναλήψεων χρηματικού ποσού, εντός συγκεκριμένου και περιορισμένης διάρκειας χρονικού ορίου, το οποίο, κατ' επιλογήν του Πελάτη, θα κυμαίνεται από μία (1) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την στιγμή έκδοσης του Κωδικού Παραλαβής Χρημάτων. Τα ημερήσια ή/και μηνιαία όρια που θα ισχύουν από καιρού εις καιρό εν σχέση με την παρούσα υπηρεσία θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.astrobank.com. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα πιο πάνω όρια οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και τέτοιες τροποποιήσεις θα εμφαίνονται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα της Τράπεζας ή/και θα κοινοποιούνται στον Πελάτη κατά τον προσφορότερο για την Τράπεζα τρόπο.

3.     Ο Κωδικός Παραλαβής Μετρητών που χορηγείται στον Πελάτη – χρήστη της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό» - ως ανωτέρω, είναι μοναδικός, αυστηρά προσωπικός και απόρρητος, αποτελεί δε και στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας του Πελάτη και αναγνώρισής του από το Δίκτυο των ATM's του οποίου θα κάνει χρήση για την ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του, συνεπώς ο ίδιος υποχρεούται, για την προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του Κωδικού Παραλαβής Μετρητών από τρίτα πρόσωπα, να φυλάσσει αυτόν μυστικό και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους, πλην όσων ορίζονται στην § 5 και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή του.

4.     Σε περίπτωση που καθ' οιονδήποτε τρόπο διαρρέει ο Κωδικός Παραλαβής Μετρητών σε τρίτα πρόσωπα, ο Πελάτης οφείλει άμεσα να ειδοποιήσει την Τράπεζα. Η Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει γίνει χρήση του Κωδικού Παραλαβής Μετρητών μέχρι τη στιγμή της γνωστοποίησης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακυρώνει άμεσα τον Κωδικό Παραλαβής Μετρητών ώστε να μην μπορεί να γίνει χρήση αυτού και από τη στιγμή της ακύρωσης και μόνο καθίσταται υπεύθυνη για τυχόν συναλλαγές. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της Τράπεζας εξαιτίας της διαρροής του Κωδικού Παραλαβής Μετρητών σε τρίτα πρόσωπα και της αθέμιτης χρήσης του Κωδικού Παραλαβής Μετρητών από τα πρόσωπα αυτά.

5.     Ο Πελάτης δύναται να κάνει χρήση της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό» προκειμένου να αποστείλει χρήματα σε τρίτα πρόσωπα υπό μορφήν γνωστοποίησης σε αυτά του Κωδικού Παραλαβής Μετρητών, με δήλωσή του απευθυντέα αποκλειστικά και μόνο στα πρόσωπα αυτά. Για τους σκοπούς των συναλλαγών που διενεργούνται στα πλαίσια της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό», οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο πλην του Πελάτη, το οποίο προβαίνει σε χρήση του Κωδικού Παραλαβής Μετρητών θα τεκμαίρεται, άνευ άλλης διατύπωσης και άνευ υποχρέωσης ελέγχου της Τράπεζας, ότι ενεργεί νόμιμα, ως νόμιμος παραλήπτης του εμβασθέντος χρηματικού ποσού εκ μέρους του Πελάτη - χρήστη της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό». Η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλαγής εκ μέρους του Πελάτη ή του τρίτου – παραλήπτη του εμβασθέντος ποσού, ιδιαιτέρως δε, σε περίπτωση αμφισβήτησης εκ μέρους του Πελάτη του προσώπου του παραλήπτη του εμβασθέντος ποσού.

6.     Η Τράπεζα δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αρνηθεί να εκτελέσει εντολή του Πελάτη για χρήση της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό». Η άρνηση εκτέλεσης θα είναι αιτιολογημένη (π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο στο Λογαριασμό του Πελάτη, δέσμευση λογαριασμού με βάση απόφαση δικαστικής αρχής ή απόφαση άλλης αρχής, διαπιστωμένα ανακριβή και λανθασμένα στοιχεία, κ.λ.π.). Επίσης, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν μη ύπαρξη διαθεσίμου χρηματικού ποσού που να αντιστοιχεί στο αιτηθέν από τον Πελάτη ποσό, στο υπό χρήση ATM.

7.     Κάθε ανάληψη χρηματικού ποσού που διενεργείται μέσω της Υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό» θα περιγράφεται ανάλογα στις Καταστάσεις Λογαριασμού που εκδίδει η Τράπεζα. Τα αντίγραφα αυτά αποτελούν ακριβή αντίγραφα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας. Ο Πελάτης αποδέχεται την πλήρη αποδεικτική ισχύ των μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμού της Τράπεζας σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό».

8.     Η εκτύπωση των στοιχείων μιας συναλλαγής είναι ενδεικτική και όχι αποδεικτική της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της συναλλαγής καθώς και των στοιχείων αυτής, παρέχεται δε μόνο για λόγους πληροφόρησης του Πελάτη. Η απόδειξη της συναλλαγής γίνεται μέσω των Καταστάσεων Λογαριασμών της Τράπεζας, ως ανωτέρω υπό § 7 αναφέρεται.

9.     Η Τράπεζα δύναται, για την παροχή της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό» να χρεώνει  δικαιώματα ή/και επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες ή/και οποιαδήποτε άλλα έξοδα.  Τέτοιες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες ή/και δικαιώματα (αν υπάρχουν) θα συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Χρεώσεων της Τράπεζας ο οποίος είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeus bank.com.cy καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται σε περίπτωση επιβολής και/ή διαφοροποίησης τέτοιων χρεώσεων ή/και δικαιωμάτων ή/και άλλων εξόδων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η Τράπεζα κρίνει πρόσφορο υπό τις περιστάσεις.

10.   Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαφοροποιεί τους όρους της υπηρεσίας «Λεφτά στο Λεπτό» (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τραπεζικών εξόδων) σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 43 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

ΚΑΝΑΛΙ "PΗΟΝΕ BΑΝΚΙΝG"

67.           Η Τράπεζα   παρέχει πρόσβαση μέσω τηλεφώνου στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρει στους Πελάτες της. Η παροχή των υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου θα γίνεται μέσω ειδικά εντεταλμένου εκπροσώπου της Τράπεζας για το σκοπό αυτό, ο οποίος θα εκτελεί τις εντολές του κάθε Χρήστη του  καναλιού Phone Banking μέσω του καναλιού Web Banking. Το κανάλι Phone Banking  παρέχει τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών αναφορικά με τη τραπεζική  σχέση των Πελατών, αποστολής εντολών και αιτήσεων για παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.  Πρόσβαση στο κανάλι Web Banking αποκτάται αρχικά χρησιμοποιώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Χρήστη σαν Κωδικός Εισόδου και το PIN της χρεωστικής κάρτας του Χρήστη σαν Κωδικός Ασφαλείας.

                Κατά τη χρήση του καναλιού Phone Banking θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη χρήση του συστήματος και των κωδικών, των οποίων γίνεται χρήση, από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους Πελάτες προς την Τράπεζα μέσω του καναλιού Phone Banking είναι εμπιστευτικές και η Τράπεζα οφείλει να τις χρησιμοποιεί μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος συμφωνείται ότι  η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών αυτών εντολών είναι όμοια με αυτή των εγγράφων.

                Η χρήση του καναλιού  Phone Banking παρέχεται εκ μέρους της Τράπεζας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Οι επί μέρους τραπεζικές υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι εντολές/ αιτήσεις του Χρήστη της υπηρεσίας Πειραιώς Phone Banking, χρεώνονται, εφόσον αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύον "Πίνακα Επιτοκίων και Χρεώσεων" τιμοκατάλογο της Τράπεζας. Ο Πελάτης  αναλαμβάνει να ειδοποιεί αμέσως την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό του  τηλεφώνου του. ​​​​​