Blerje/Ndërtim/Rikonstruksion Shtëpie

Kredi për Blerje/Ndërtim/Rikonstruksion Shtëpie
 
Bëhu si Beni!
Bli shtëpinë tënde.
 
I.Kredi për Blerje /Ndërtim Shtëpie
 
Shuma e financimit:
Min. 5,000 EUR (ekuivalenti në LEK)
Max. 150,000 EUR (ekuivalenti në LEK)
 
Limiti i financimit:
Deri në 70% të vlerës së shtëpisë që do të blihet/ndërtohet.
 
Normat e Interesit jane:
 
LEK (Pagamarres/Standard)
3.5% fiks për Vitin e I
Më pas Tribor 12M + 1.6%, Min 4 %
 
EUR (Pagamarres/Standard)
2% fiks per Vitin e I
Më pas Euribor 12M + 3.7%, Min 3.7%
 
Kohëzgjatja e Kredisë:
Nga 3 deri në 30 vjet 
 
Mënyra e pagesës:
Këste fikse mujore (principal + interes)
 
Garancitë:
Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.
 
II. Kredi për Rikonstruksion banese
 
Limiti i financimit: Deri në 70% të vlerës se kolateralit
 
Kohëzgjatja e Kredisë: deri ne 15 vjet
 
Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.
 
Normat e interesit ne LEK:
LEK (Pagamarres/Standard)
3.5% fiks për Vitin e I
Më pas Tribor 12M + 1.6%, Min 4 % 
 
Mosha dhe Dokumentacioni
 
Përfituesit: Individët nga mosha 18 vjeç - 68 vjeç në maturimin e kredisë
Kopje e kartës së identitetit/ pasaportë
Çertifikatë familjare 
Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi ose për individë të vetpunësuar nevojiten: kopje e liçensës së biznesit, QKR, Vërtetim nga zyra e Tatimeve
Akti i Hipotekimit 
 
Banka ruan të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nëse është i nevojshëm.
 
Shënim: Kredia për blerje dhe ndërtim shtëpie ofrohet në monedhën LEK dhe EURO.
 
Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68 nga numër fiks ose +355 42277700 nga celular ose jashtë shtetit.