Kredi për Blerje, Ndërtim dhe Rikonstruksion shtëpie

Kredi për Shtëpi

Ofertë Promocionale :

Kredi për Blerje, Ndërtim dhe Rikonstruksion shtëpie me
norme fikse interesi: 1.5% në LEK & EUR për vitin e parë.

 

Monedha : Lek/Eur

 

Afati dhe limiti i financimit:

 

  • Afati i shlyerjes është deri në 30 vjet për Blerje/Ndërtim
    dhe deri në 15 vjet për Rikonstruksion
  • Max. i financimit për Blerje/Ndërtim shtëpie është:

           -20,000,000 LEK/150,000 EUR klientë
            Standard/Pagamarrës
           -67,500,000 LEK/500,000 EUR klientë V.I.P.

  • Max. i financimit për Rikonstruksion shtëpie është 13,500,000 LEK

 

Blerje/Ndertim/Rindertim  Shtepie                            Normat e Interesit
            ALL                     EUR
Kliente Pagamarres1.5% fiks vitin e parë, më pas TRIBOR12M + 1.6%, Min 4%1.5% fiks vitin e parë,më pas  EURIBOR 12M + 3.7%,Min 3.7%
Kliente Standard1.5% fiks vitin e parë,më pas TRIBOR12M + 2%, Min 4%1.5% fiks vitin e parë, më pas  EURIBOR 12M + 4%, Min 4%

 

Garancia :

Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet, ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.

 

Për informacione të mëtejshme ju lutemi kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.